Projektni dogodek – MEDS GARDEN: otvoritev vrta “Friul”

 

SI
Projektni dogodek – MEDS GARDEN: otvoritev vrta “Friul”
25.10.2018

Friulski vrt fundacije Opera Sacra Famiglia se je odprl v petek, 19. oktobra, v kraju Pordenone, (Viale del La Comina 25).

Nastanek vrta je del projekta INTERREG “MEDS GAREDEN”: avtohton mediteranski vrt in kulinarika za ohranitev tipične identitete regije”, ki je financiran iz programa sodelovanja INTERREG Italia-Slovenija 2014-2020.

Namen projekta je ustvariti 5 mediteranskih vrtov, ohranjati in spodbujati biotsko raznovrstnost naravne dediščine še zlasti avtohtonih zelišč in rastlin z ustvarjanjem vrtov, krepitvijo regionalne gastronomske ponudbe, ozaveščanjem, usposabljanjem in ustvarjanjem priložnosti za integracijo med izobraževanjem in turistično ponudbo, predvsem kot izkustveni turizem.

Didaktični vrt, ustvarjen na velikem zelenem območju organizacije Fondazione Opera Sacra Famiglia, leži v bližini območja Magredi in je obdan s Furlanskimi Dolomiti in Jadranskim morjem. Vrt je bil zasnovan in zgrajen z namenom, da ponudi izkušnje  in ne le raznolikost domačih rastlin Furlanije in Julijske krajine, ampak predstavi tudi uporabo le teh v furlanski kulinarični tradiciji.

 

IT
Evento di progetto – MEDS GARDEN: Inaugurazione Giardino “Friul”
25.10.2018

Il giardino didattico “Friûl” della Fondazione Opera Sacra Famiglia è stato inaugurato venerdì 19 ottobre a Pordenone, in Viale de La Comina 25.

Il progetto ha l’obiettivo di creare 5 giardini mediterranei, preservando e favorendo la biodiversità del patrimonio naturale e in particolare delle erbe e piante autoctone attraverso la creazione di giardini, la valorizzazione di un’offerta gastronomica regionale, la sensibilizzazione, la formazione e la sperimentazione di occasioni di integrazione tra proposte educative e offerta turistica intesa soprattutto come turismo esperienziale.

Il giardino didattico, creato all’interno dell’ampia area verde della Fondazione Opera Sacra Famiglia, a ridosso dell’area dei Magredi, abbracciato fra le Dolomiti Friulane e il mare Adriatico, è stato progettato e realizzato con l’intento di offrire dei percorsi esperienziali che tengano conto, non solo della molteplicità delle piante autoctone, soprattutto del Friuli Venezia Giulia, ma anche degli usi delle stesse nella tradizione culinaria friulana.

 

EN
Project event – MEDS GARDEN: Opening ceremony “Friul” garden
25.10.2018

The Friul educational garden of the Fondazione Opera Sacra Famiglia was opened on Friday October 19th in Pordenone, Viale del La Comina 25.

The realization of the garden is part of the INTERREG project “MEDS GARDEN”: indigenous Mediterranean garden and culinary art for the preservation of the typical regional identity “financed by the INTERREG Italia-Slovenia 2014-2020 program.

The project aims to create 5 Mediterranean gardens, preserving and promoting the biodiversity of the natural heritage and in particular of the indigenous herbs and plants through the creation of gardens, the enhancement of a regional gastronomic offer, awareness raising, training and experimentation of opportunities for integration between educational proposals and tourist offer mainly intended as experiential tourism.

The didactic garden, created within the large green area of ​​the Fondazione Opera Sacra Famiglia, close to the Magredi area, embraced between the Friulian Dolomites and the Adriatic Sea, was designed and built with the aim of offering experiences that take into account, not only the multiplicity of native plants, especially Friuli Venezia Giulia, but also the uses of the same in the Friulian culinary tradition.