Projekt: MEDS GARDEN

Avtohton Mediteranski vrt in kulinarika za ohranitev tipične identitete regije
Akronim projekta: MEDS GARDEN
Program: INTERREG V-A ITALIA-SLOVENIA 2014-2020
Časovno obdobje: 1.10.2017 – 30.9.2019
Vrednost projekta: 808.897,50 EUR
ESRR sredstva: 687.562,87 EUR

Standardni projekt sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj

POVZETEK PROJEKTA
V okviru projekta se bodo vzpostavili učni didaktični centri: Mediteranski vrtovi, ki bodo namenjeni obiskovalcem, študentom, turistom, MSP-jem in turističnemu sektorju kot učno polje, kjer lahko doživijo mediteransko pestrost in izgradijo spoštovanje do okolja. Na osnovi čezmejnega sodelovanja, izmenjave izkušenj in skupne promocije novosti – učnega turizma,
bo projekt zagotovil potrebno znanje, da postanemo prepoznavna zelena destinacija v evropskem prostoru.

GLAVNI CILJI PROJEKTA
Glavni skupni cilj projekta in prispevek k specifičnemu programskemu cilju je razvita, ohranjena in privlačna kulturna krajina, kot inovativen učni turizem o avtohtonih rastlinah lokalni kulinariki in izdelkih, severnega Jadrana. Cilj bomo dosegli z vzpostavljenim čezmejnim sistemom upravljanja znanja, dediščine in trajnostnega vodenja mreže Mediteranskih vrtov
severnega Jadrana pod skupno znamko.

PARTNERJI V PROJEKTU:
– KZ Agraria Koper
– Mestna občina Koper
– Live Green z.o.o.
– Scuola Centrale Formazione
– Cooperativa Sociale Giuseppe Olivotti
– Fondazione Opera Sacra Famiglia

 


_________________________________________________________________

 

Giardino Mediterraneo autoctono e arte culinaria per la conservazione dell’identità tipica regionale
Akronim projekta: MEDS GARDEN
Program: INTERREG V-A ITALIA-SLOVENIA 2014-2020
Časovno obdobje: 1.10.2017 – 30.9.2019
Budget di progetto: 808.897,50 EUR
Contributo FESR: 687.562,87 EUR

SINTESI DEL PROGETTO
Nell’ambito del progetto, verranno realizzati 5 centri didattici: i giardini mediterranei, aperti a visitatori, studenti, turisti, PMI e operatori del settore turistico, saranno delle aree didattiche dove poter sperimentare la biodiversità mediterranea e promuovere il rispetto per l’ambiente. Basato sulla
cooperazione transfrontaliera, lo scambio di esperienze e la promozione congiunta di innovazioni – turismo didattico, il progetto fornirà le conoscenze necessarie per diventare una destinazione verde riconoscibile in Europa.

PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
L’obiettivo generale del progetto e il contributo all’obiettivo specifico del programma è lo sviluppo, la conservazione e l’attrattività del paesaggio culturale, in termini di un turismo didattico innovativo collegato alle piante autoctone, alla tradizione culinaria locale e ai prodotti del nord Adriatico.
L’obiettivo sarà raggiunto attraverso un sistema transfrontaliero di gestione della conoscenza, del patrimonio e della sostenibilità della rete dei Giardini Mediterranei del nord Adriatico, sotto una denominazione comune.

PARTNER DEL PROGETTO:
– KZ Agraria Koper
– Mestna občina Koper
– Live Green z.o.o.
– Scuola Centrale Formazione
– Cooperativa Sociale Giuseppe Olivotti
– Fondazione Opera Sacra Famiglia