Mediterranean garden

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

POVABILO K ODDAJI PONUDBE
za oblikovanje mreže Mediteranskih vrtov za projekt MEDS GARDEN

1. Naročnik povabila: LIVE GREEN, z.o.o., Spodnje Škofije 11e, 6281 Škofije, na osnovi spodaj navedenih pogojev vabi zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo sledeče storitve:

2. Predmet povabila:
Izvedba aktivnosti v okviru projektu MEDS GARDEN, ki je sofinanciran s strani Programa sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020:
• R4.WP3.1 Oblikovanje mreže Mediteranskih vrtov

3. Produkti:
Kot rezultat aktivnosti se šteje s strani naročnika potrjeni naslednji produkt:
• Oblikovana bo mreža Mediteranskih vrtov (R4.WP3.1), določeno njeno poslanstvo in aktivnosti, ki so bile potrjene po prijavnem obrazcu v okviru projekta MEDS GARDEN. Določili se bodo kriteriji za priključitev, naloge in vloga mreže. Mreža mediteranskih vrtov bo sestavljena iz tematskih vrtov, ki bodo mešani ali specializirani glede na rabo avtohtonih rastlin, posebno klasifikacijo ali karakteristike habitata. Vzpostavila se bo mreža Mediteranskih vrtov, ki bo skupno nastopala na trgu in doprinesla k promociji vseh, ki so v mrežo vključeni.

4. Izhodišča za pripravo ponudbe
Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:
• kontaktni podatki zaposlenih pri ponudniku, ki bodo odgovorni za izvajanje nalog
• predmet ponudbe
• cena
• veljavnost ponudbe

Skupna vrednost ponudbe ne sme preseči: 6.500,00 EUR (brez DDV).

5. Časovni okvir:
Izvajalec se obveže aktivnosti izvesti najkasneje do 15. 9. 2019.

6. Plačilni pogoji:
Naročnik se zavezuje, da bo izvršil plačilo za opravljeno storitev v skladu z zakonodajo.

7. Merila za izbor:
Izvajalec storitev bo izbran glede na najnižjo ponujeno ceno. Naročnik si zadržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

8. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe:
Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki po pošti (v primeru poštne dostave velja poštni žig), osebno oziroma elektronsko: denis@topolnik.si na naslov naročnika, najkasneje do 26. 8. 2019

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 1 delovnega dne po izboru, ki bo 27. 8. 2019. Pritožbe v zvezi z izbirnim postopkom niso možne.

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Denis Topolnik, tel. 041 526 395, denis@topolnik.si

Škofije, 22.8.2019

 

2019 MEDS GARDEN_ponudba obrazec_

2019 MEDS GARDEN_povabilo k oddaji ponudbe_